Materiały

Regulamin projektu, rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bioróżnorodność to także MY”

Paragraf 1

Definicja

 1. Projekt – „Bioróżnorodność to także MY”, realizowany w ramach projektu konkursowego współfinasowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 • Fundacji lub Organizatorze należy przez to rozumieć Fundację ”Ziemia i Ludzie”, z siedzibą w Warszawie, ul. Napoleona Bonaparte 47b.
 • UTW należy przez to rozumieć Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Uczestniku należy przez to rozumieć Uniwersytet Trzeciego Wieku jako organizację będącą uczestnikiem projektu

Paragraf 2

Informacje o projekcie

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: „Bioróżnorodność to także MY” Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 1. Projekt realizowany jest przez Fundację ”Ziemia i Ludzie”, z siedzibą w Warszawie, ul. Napoleona Bonaparte 47b.
 2. Projekt realizowany jest wśród Uczestników w okresie od 1 października 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.
 3. Adres biura projektu:

Fundacja Ziemia i Ludzie
Ul. Napoleona Bonaparte 47b
04-965 Warszawa
Tel. 22 631 79 80; 601 21 27 40

 1. Uczestnikami projektu są Uniwersytety Trzeciego Wieku jako organizacje edukujące osoby starsze. W projekcie mogą wziąć udział wszystkiej Uniwersytety Trzeciego Wieku niezależnie od ich statusu formalno-prawnego: stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki szkół wyższych, filie etc. Warunkiem jest podpisanie zgłoszenia do Projektu przez uprawniony organ osoby prawnej zarządzającej Uniwersytetem, który reprezentuje przed Organizatorem Uczestnika i realizacja wszystkich działań projektu zgodnie z Regulaminem. Ostatecznymi beneficjentami projektu są Słuchacze uczestniczącego w projekcie UTW i osoby nim zarządzające.
 1. Na projekt składają się następujące działania:
  • Konferencja dla EkoAnimatorów – dwudniowa konferencja z warsztatami dla dwóch delegatów Uczestnika, którzy otrzymają tytuł EkoAnimatora Projektu.
  • Akcja „Senior – Społeczny Obserwator Przyrody” przeprowadzona wśród słuchaczy Uczestnika, koordynowana przez EkoAnimatora z ramienia Uczestnika.
  • „Wykład o bioróżnorodności” przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Uczestnika, możliwy jest wybór z zaproponowanych przez Organizatora tematów szczegółowych.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Fundacji i EOG.
 3. Koszty, o których mowa w § 2, pkt. 6 dotyczą:
 • Kosztów udziału dwóch delegatów w „Konferencji dla EkoAnimatorów”, w tym kosztów 1 noclegu, dwudniowego wyżywienia i wyznaczonego przez Organizatora środka transportu miedzy Dworcem Centralnym w Warszawie a hotelem konferencyjnym.
 • Kosztów realizacji „Wykładów o bioróżnorodności” w postaci kosztów wykładowcy. Uczestnik zapewnia salę wykładową i infrastrukturę w ramach swojego harmonogramu zajęć akademickich.
 • Kosztów materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla Akcji „Senior – Społeczny Obserwator Przyrody” oraz koszt ich dostarczenia do siedziby Uczestnika.

Paragraf 3

Harmonogram rekrutacji oraz realizacji projektu

 1. Ogłoszenie projektu w dniu 26.05.2014r.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Projektu od dnia 2.06.2014r. do 12.09.2014r.
 3. Realizacja dwudniowej „Konferencji dla EkoAnimatorów” we wrześniu 2014r.
 4. Ustalanie harmonogramu wykładów z Uczestnikami: od dnia 1.12.2014 do 31.12.2015r., przeprowadzenie wykładów zgodnie z harmonogramem od dnia 1.01.2015 do dnia 15.04.2016r.
 5. Realizacja Akcji „Senior – Społeczny Obserwator Przyrody” przez Uczestników: od dnia 1.01.2015 do 15.03.2016r.
 6. Wypełnienie raportów przez Uczestników projektu: do dnia 31.03.2016r.
 7. Szczegółowe informacje o terminach, adresach i godzinach poszczególnych działań będą opublikowane na stronie bioroznorodnosc.pl oraz przesłane zarejestrowanym Uczestnikom.

Paragraf 4

Procedura wyboru uczestników projektu

 1. Uczestniczy zgłaszają się do projektu poprzez przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej prowadzącej Uniwersytet Uczestnika.  Oraz podanie w formularzu nazwiska dwóch delegatów na konferencję.
 1. Do projektu przyjętych zostanie 30 Uczestników.
 2. Uczestnicy są przyjmowani w kolejności przysyłanych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Zgłoszenia należy przysyłać na adres Organizatora. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia na adres mailowy wskazany na formularzu.
 4. Do dnia 31 sierpnia 2014 roku możliwe jest dokonanie rezerwacji uczestnictwa poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy pomocy formularza internetowego bioroznorodnosc.pl. Rezerwacja zostaje potwierdzona w momencie przysłania oryginału formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora w ciągu 14 dni po jej dokonaniu. Po tym terminie rezerwacja przepada.

Paragraf 5

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
 • Uczestnictwa dwóch delegatów w „Konferencji dla EkoAnimatorów”
 • Otrzymania od Organizatora materiałów edukacyjnych dla Akcji „Senior – Społeczny Obserwator Przyrody”
 • Organizacji jednego „Wykładu o bioróżnorodności” na swoim UTW w postaci prelekcji delegowanego przez Organizatora wykładowcy.
 1. Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
 • zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
 • podania aktualnych danych adresowych i kontaktowych,
 • uczestnictwa dwóch delegatów w Konferencji dla EkoAnimatorów. W przypadku niemożności uczestnictwa wybranego delegata konieczne jest zastępstwo.
 • ustalenia terminu realizacji „Wykładu o bioróżnorodności” i zapewnienia Sali i multimediów w wybranym terminie.
 • przygotowania pisemnego sprawozdania z przebiegu projektu, wysłanego do Organizatora w wersji elektronicznej lub papierowej, zawierającego: opis przeprowadzonych działań wraz z datami, ilość uczestniczących w nich Słuchaczy oraz dzieci. Do sprawozdania mogą być dołączone zdjęcia.

Paragraf 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 26.05.2014
 2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu projektu, rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie należy do Organizatora.
 3. Do czasu zakończenia projektu tj. do 30.04.2016 oraz całkowitego rozliczenia projektu, Uczestnik jest zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień w kwestiach ułatwiających ewaluację oraz rozliczenie projektu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i lokalizacji działań po warunkiem poinformowania o tym Uczestników najpóźniej na 30 dni wcześniej.

 

Wersja do wydruku w formacie PDF

 

 

                     

Pozostałe projekty Zielonej Wiedzy